dilluns, 25 de juliol de 2016

Rellegir

Sempre és moment adient per a llegir. Però més important serà la relectura si hom volia madurar millor qualsevol pòsit amb què ja comptava. L'estiu pot ser un moment privilegiat per a fer-ho. Més encara: sant Agustí afegia que amb assiduitat de relectura desapareixen els impediments per a la comprensió del text. Així ho afirma en una carta en la qual enviava a un amic seu una còpia d'una obra seva monumental, La ciutat de Déu:

Non te autem latet ut eruditum uirum quantum adiuuet ad cognoscendum quod legitur repetitio lectionis. Aut enim nulla aut certe minima est intelligendi difficultas ubi est legendi facilitas, quae tanto maior fit quanto magis iteratur, ut assiduitate [maturescat quod indiligentia] fuerat inmaturum.

«No se t'escapa, home erudit com ets, fins a quin punt la repetició d'una lectura ajuda a comprendre allò que hom llegeix. La dificultat per a comprendre desapareix, o esdevé mínima, si tens facilitat per a llegir, la qual augmenta en la mesura que hom reprèn la lectura, i així, amb l'assiduitat [madura allò que per per manca d'atenció] quedava immadur.»