divendres, 21 d’abril de 2017

Conèixer el summe bé i realitzar-lo

Boeci planteja el summe bé com un objectiu que s'aconsegueix mitjançant la raó especulativa i també la raó pràctica: «cum intellectus humani una sit potentia speculativa et alia practica...». En el pròleg del seu De summo bono ens diu com és possible i com proporciona felicitat per se:
«El summe bé que és possible a l’home, segons l’intel·lecte especulatiu, és el coneixement de la veritat en tota cosa i el gaudi en la veritat mateixa. Més encara, el summe bé que és possible a l’home, segons l’intel·lecte pràctic, és la realització del bé i la satisfacció en ell […]. Es pot concloure clarament que el summe bé possible a l’home és el coneixement de la veritat, les bones accions i el gaudi d’ambdues coses».