dissabte, 6 de setembre de 2014

Normativa

Amb caràcter general, l'alumne pot escollir qualsevol matèria de modalitat o optativa excepte quan no hi hagi un mínim de deu alumnes per cursar-la. Queden excloses d'aquesta limitació les matèries llatí, grec i segona llengua estrangera, si la disponibilitat de recursos del centre ho permet.
Configuració del currículum del batxillerat (pàg. 5)
Després de no sé quants anys llegint frases com aquesta, i veient com apliquen la "norma" a l'Institut Matadepera, només puc pensar que l'administració cada dia ho té més fàcil per a fer net. El següent vídeo mutatis mutandis dóna una imatge molt clara del tracte fal·laç i delusori ("si la disponibilitat de recursos del centre ho permet") que rep un "professor de clàssiques": els cotxes també viatgen en el vaixell, però "at their own risk". Amb la propera "redefinició" del paper del profesorat, molt em temo que l'espectacle dantesc és a tocar.