dijous, 8 d’abril de 2010

Actualitzar el Canon del ThLG

Només seria qüestió d'introduir-se (fraudulentament) en el web. Poca cosa més fóra necessària. Però és molt important. I no ho dic jo, no hi tinc pas autoritat.

Es tracta només de completar els testimonia (i si pot ser els fragmenta) que ajudin un sofert professor universitari que vol impartir un màster sobre "creixement sostenible". Com que tot comença amb els grecs... Memònides de Moronea ('incerti temporis' però jo el faria contemporani de Pitàgoras) amb De turpidine (de dotze llibres, igual que l'Eneida, caram!) va posar les bases d'aquesta disciplina tan útil com actual. Continueu llegint, doncs, i col·laboreu en una obra verament necessària per al segle XXI (després vindrà el torn de la Pauly-Wissowa i altres).