dilluns, 12 de novembre de 2012

Poesia grega: regularitat vs polimetria

Tοῖς μὲν οὖν τὰ ἔπη καὶ τοὺς ἰάμβους καὶ τὰ ἄλλα τὰ ὁμοειδῆ μέτρα κατασκευάζουσιν οὐκ ἔξεστι πολλοῖς διαλαμβάνειν μέτροις ἢ ῥυθμοῖς τὰς ποιήσεις, ἀλλ᾽ ἀνάγκη μένειν ἀεὶ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σχήματος: τοῖς δὲ μελοποιοῖς ἔξεστι πολλὰ μέτρα καὶ ῥυθμοὺς εἰς μίαν ἐμβαλεῖν περίοδον. 

A aquells que fan versos èpics i iàmbics, així com d'altres de semblants, no els és lícit de diversificar llurs composicions amb molts metres o ritmes, sinó que els és obligat de mantenir tothora el mateix esquema. No obstant és lícit als poetes mèlics d'inserir molts metres i ritmes en un mateix període. 


Dionís d'Halicarnàs, De compositione verborum, 26 [p. 136 Radermacher]