dijous, 9 de setembre del 2021

Sobre la traducció de «κόσμος»

M'ha agradat la manera com Xenofont juga amb l'isolexisme de l'arrel de κόσμος bo i lloant la generositat de Ciros, un home a qui es devien atribuir alguns λόγια referits al seu capteniment davant els regals (δῶρον no apareix en el passatge!). No esdevé fàcil fornir una traducció que ens satisfaci plenament davant la complexió d'aquest joc de mots i el seu sinònim, καλλωπισμός (X. Anab. 1,9,23).

[23] Kαὶ ὅσα τῷ σώματι αὐτοῦ πέμποι τις ἢ ὡς εἰς πόλεμον ἢ ὡς εἰς καλλωπισμόν, καὶ περὶ τούτων λέγειν αὐτὸν ἔφασαν ὅτι τὸ μὲν ἑαυτοῦ σῶμα οὐκ ἂν δύναιτο τούτοις πᾶσι κοσμηθῆναι, φίλους δὲ καλῶς κεκοσμημένους μέγιστον κόσμον ἀνδρὶ νομίζοι.

Tots els regals que li enviaven com a cosa purament personal, o bé per a la guerra, o bé d'adorn, hom deia que ell assegurava que no hauria pogut emprar-los tots per al seu propi agençament i que estimava que uns amics ben agençats són el millor adorn per a un home. (Trad. F. Cuartero)